x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.biqitxt.com    

时间 速度

检测时间:2021-09-19 02:23:40

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
177个点 9 38 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.457s 0.143s 0.205s 0s 7.715KB 7.715KB 60.86MB/s  
江苏常州市电信 电信 江苏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市联通 联通 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密地区移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连移动 移动 辽宁 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄州移动 移动 云南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市移动 移动 甘肃 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津电信 电信 天津 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水市电信 电信 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨电信 电信 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市联通 联通 浙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海浦东联通 联通 上海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.08s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市电信 电信 吉林 * 连接失败 * 0.056s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区电信 电信 新疆 * 连接失败 * 0.057s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 * 连接失败 * 0.033s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐电信 电信 新疆 * 连接失败 * 0.096s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州移动 移动 安徽 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.427s 5.047s 5.109s 0.000520s 7.715KB 7.715KB 14.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 5.209s 5.015s 5.06s 0.000024s 7.715KB 7.715KB 313.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.685s 0.071s 1.032s 0.000423s 7.715KB 7.715KB 17.811MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.327s 0.619s 0.732s 0.000800s 7.715KB 7.715KB 9.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.957s 0.259s 0.383s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.867s 0.197s 0.356s 0.000052s 7.715KB 7.715KB 144.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.826s 0.288s 0.366s 0.000411s 7.715KB 7.715KB 18.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.762s 0.235s 0.345s 0.000306s 7.715KB 7.715KB 24.621MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.713s 0.193s 0.31s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.685s 0.143s 0.262s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华联通 联通 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.677s 0.112s 0.204s 0.000426s 7.715KB 7.715KB 17.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.672s 0.335s 0.384s 0.000221s 7.715KB 7.715KB 34.091MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.644s 0.101s 0.192s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.636s 0.222s 0.3s 0.000500s 7.715KB 7.715KB 15.068MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.635s 0.155s 0.248s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.597s 0.052s 0.142s 0.000401s 7.715KB 7.715KB 18.788MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州电信 电信 云南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.572s 0.164s 0.244s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.57s 0.107s 0.18s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.563s 0.109s 0.182s 0.000417s 7.715KB 7.715KB 18.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛移动 移动 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.553s 0.074s 0.173s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.55s 0.056s 0.129s 0.000421s 7.715KB 7.715KB 17.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.547s 0.02s 0.06s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昭通移动 移动 云南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.543s 0.286s 0.334s 0.000394s 7.715KB 7.715KB 19.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.539s 0.121s 0.205s 0.000303s 7.715KB 7.715KB 24.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津西青联通 联通 天津 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.516s 0.053s 0.127s 0.000411s 7.715KB 7.715KB 18.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.515s 0.076s 0.16s 0.000460s 7.715KB 7.715KB 16.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.485s 0.048s 0.116s 0.000417s 7.715KB 7.715KB 18.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.474s 0.232s 0.289s 0.000041s 7.715KB 7.715KB 183.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.462s 0.044s 0.129s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.461s 0.103s 0.155s 0.000422s 7.715KB 7.715KB 17.853MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.46s 0.05s 0.103s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.452s 0.046s 0.133s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.449s 0.054s 0.138s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.444s 0.015s 0.083s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.444s 0.08s 0.168s 0.000024s 7.715KB 7.715KB 313.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.434s 0.107s 0.172s 0.000480s 7.715KB 7.715KB 15.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.43s 0.14s 0.179s 0.000442s 7.715KB 7.715KB 17.045MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.427s 0.051s 0.128s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.419s 0.094s 0.139s 0.000417s 7.715KB 7.715KB 18.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.416s 0.05s 0.13s 0.000293s 7.715KB 7.715KB 25.713MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.416s 0.236s 0.272s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.415s 0.081s 0.128s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.403s 0.115s 0.163s 0.003180s 7.715KB 7.715KB 2.369MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.403s 0.06s 0.118s 0.000139s 7.715KB 7.715KB 54.202MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.4s 0.08s 0.144s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市电信 电信 内蒙古 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.396s 0.046s 0.117s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.395s 0.097s 0.158s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.393s 0.12s 0.174s 0.000540s 7.715KB 7.715KB 13.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.392s 0.109s 0.146s 0.000459s 7.715KB 7.715KB 16.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.391s 0.026s 0.103s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.385s 0.028s 0.076s 0.000437s 7.715KB 7.715KB 17.24MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市移动 移动 安徽 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.38s 0.048s 0.094s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.379s 0.013s 0.09s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.376s 0.017s 0.102s 0.000028s 7.715KB 7.715KB 269.072MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城联通 联通 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.373s 0.035s 0.106s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.372s 0.018s 0.069s 0.000438s 7.715KB 7.715KB 17.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.37s 0.074s 0.114s 0.000546s 7.715KB 7.715KB 13.799MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.368s 0.043s 0.108s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市移动 移动 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.36s 0.021s 0.087s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.356s 0.133s 0.19s 0.000287s 7.715KB 7.715KB 26.251MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.355s 0.085s 0.148s 0.000037s 7.715KB 7.715KB 203.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.354s 0.014s 0.062s 0.000429s 7.715KB 7.715KB 17.562MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市移动 移动 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.354s 0.032s 0.088s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.353s 0.153s 0.187s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.351s 0.042s 0.085s 0.000532s 7.715KB 7.715KB 14.162MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.35s 0.024s 0.088s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.346s 0.054s 0.106s 0.000580s 7.715KB 7.715KB 12.99MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.344s 0.026s 0.091s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.343s 0.018s 0.064s 0.000413s 7.715KB 7.715KB 18.242MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.34s 0.079s 0.112s 0.000432s 7.715KB 7.715KB 17.44MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.339s 0.046s 0.105s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.339s 0.02s 0.063s 0.000489s 7.715KB 7.715KB 15.407MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.337s 0.077s 0.11s 0.000426s 7.715KB 7.715KB 17.686MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.335s 0.046s 0.085s 0.000421s 7.715KB 7.715KB 17.896MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.333s 0.015s 0.069s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.328s 0.024s 0.071s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.328s 0.042s 0.095s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.327s 0.016s 0.058s 0.000411s 7.715KB 7.715KB 18.331MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.326s 0.018s 0.06s 0.000415s 7.715KB 7.715KB 18.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.324s 0.107s 0.158s 0.000023s 7.715KB 7.715KB 327.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.324s 0.01s 0.072s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.321s 0.042s 0.091s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.319s 0.014s 0.073s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.315s 0.033s 0.087s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.314s 0.035s 0.091s 0.000285s 7.715KB 7.715KB 26.435MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.314s 0.035s 0.096s 0.000292s 7.715KB 7.715KB 25.801MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.31s 0.026s 0.073s 0.000480s 7.715KB 7.715KB 15.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.309s 0.031s 0.087s 0.000500s 7.715KB 7.715KB 15.068MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.309s 0.009s 0.05s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.307s 0.025s 0.078s 0.000031s 7.715KB 7.715KB 243.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.302s 0.015s 0.053s 0.000418s 7.715KB 7.715KB 18.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市电信 电信 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.298s 0.035s 0.084s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.296s 0.032s 0.094s 0.000025s 7.715KB 7.715KB 301.361MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.293s 0.075s 0.12s 0.000286s 7.715KB 7.715KB 26.343MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.289s 0.004s 0.061s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.288s 0.029s 0.059s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.278s 0.075s 0.11s 0.000309s 7.715KB 7.715KB 24.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海移动 移动 广西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.277s 0.035s 0.066s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.275s 0.013s 0.065s 0.000400s 7.715KB 7.715KB 18.835MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.274s 0.026s 0.073s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化电信 电信 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.267s 0.087s 0.115s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.265s 0.056s 0.102s 0.000065s 7.715KB 7.715KB 115.908MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.263s 0.016s 0.047s 0.000425s 7.715KB 7.715KB 17.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西北海市电信 电信 广西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.253s 0.074s 0.101s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.252s 0.062s 0.091s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.249s 0.055s 0.1s 0.000030s 7.715KB 7.715KB 251.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.249s 0.07s 0.112s 0.000061s 7.715KB 7.715KB 123.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.242s 0.02s 0.061s 0.000480s 7.715KB 7.715KB 15.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.241s 0.015s 0.057s 0.000440s 7.715KB 7.715KB 17.123MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.239s 0.021s 0.073s 0.000024s 7.715KB 7.715KB 313.918MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.238s 0.03s 0.069s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.238s 0.022s 0.062s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.238s 0.006s 0.06s 0.000060s 7.715KB 7.715KB 125.567MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北仙桃市移动 移动 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.235s 0.009s 0.052s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.232s 0.083s 0.107s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.221s 0.095s 0.125s 0.000033s 7.715KB 7.715KB 228.304MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.217s 0.01s 0.057s 0.000066s 7.715KB 7.715KB 114.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.216s 0.038s 0.077s 0.000039s 7.715KB 7.715KB 193.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山联通 联通 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.215s 0.013s 0.035s 0.000408s 7.715KB 7.715KB 18.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.214s 0.042s 0.082s 0.000023s 7.715KB 7.715KB 327.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.213s 0.035s 0.077s 0.000027s 7.715KB 7.715KB 279.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.211s 0.024s 0.068s 0.000030s 7.715KB 7.715KB 251.134MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.203s 0.036s 0.071s 0.000063s 7.715KB 7.715KB 119.588MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.193s 0.033s 0.068s 0.000042s 7.715KB 7.715KB 179.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南澄迈市移动 移动 海南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.191s 0.039s 0.063s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.187s 0.046s 0.077s 0.000031s 7.715KB 7.715KB 243.033MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.183s 0.025s 0.061s 0.000037s 7.715KB 7.715KB 203.622MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.181s 0.026s 0.059s 0.000034s 7.715KB 7.715KB 221.589MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.181s 0.008s 0.044s 0.000036s 7.715KB 7.715KB 209.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆巴南联通 联通 重庆 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.177s 0.007s 0.041s 0.000294s 7.715KB 7.715KB 25.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.174s 0.105s 0.114s 0.000048s 7.715KB 7.715KB 156.959MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.155s 0.013s 0.045s 0.000038s 7.715KB 7.715KB 198.264MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳联通 联通 湖南 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.149s 0.014s 0.031s 0.000460s 7.715KB 7.715KB 16.378MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.145s 0.023s 0.036s 0.000480s 7.715KB 7.715KB 15.696MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.138s 0.026s 0.037s 0.000049s 7.715KB 7.715KB 153.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 198.16.35.26 美国加利福尼亚洛杉矶 200 0.13s 0.032s 0.043s 0.000420s 7.715KB 7.715KB 17.938MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig