x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:cc.10010.com    

时间 速度

检测时间:2022-01-22 00:53:31

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
180个点 7 38 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.138s 0.247s 0.308s 1.182s 文件不一致 文件不一致 1.847MB/s  
宁夏固原电信 电信 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 10.001s 0.049s 0.083s 8.907809s 648.934KB 648.934KB 72.85KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番电信 电信 新疆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 10s 1.13s 1.911s 4.480913s 36.723KB 36.723KB 8.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市电信 电信 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 10s 0.124s 0.38s 8.062379s 44.316KB 44.316KB 5.497KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.999s 1.109s 1.546s 6.936123s 913.242KB 913.242KB 131.665KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.999s 0.993s 1.272s 7.757884s 582.989KB 582.989KB 75.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色铁通 铁通 广西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.999s 0.116s 0.177s 9.166283s 686.503KB 686.503KB 74.894KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市移动 移动 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.999s 1.508s 2.057s 3.129351s 5.004KB 5.004KB 1.599KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同联通 联通 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.733s 1.99s 2.628s 5.877400s 1MB 1MB 174.227KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 9.361s 0.634s 0.83s 7.789900s 1MB 1MB 131.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 * 连接失败 * 0.093s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州联通 联通 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 8.478s 2.352s 2.396s 5.748668s 1MB 1MB 178.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 7.888s 0.631s 0.956s 3.340083s 1MB 1MB 306.579KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 6.325s 5.118s 5.156s 0.864816s 1MB 1MB 1.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 6.315s 0.532s 0.653s 4.069717s 1MB 1MB 251.615KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 5.612s 4.815s 4.87s 0.458647s 1MB 1MB 2.18MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 5.533s 5.029s 5.053s 0.227327s 1MB 1MB 4.399MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 5.508s 0.832s 1.588s 2.649700s 1MB 1MB 386.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 5.377s 0.185s 0.233s 4.254789s 1MB 1MB 240.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 5.319s 0.048s 0.074s 4.590959s 1MB 1MB 223.047KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 4.68s 0.066s 0.118s 4.057874s 1MB 1MB 252.349KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 4.591s 0.03s 0.045s 4.227648s 1MB 1MB 242.215KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色移动 移动 广西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 4.195s 0.465s 0.655s 2.901817s 1MB 1MB 352.882KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.984s 0.154s 0.205s 3.263320s 1MB 1MB 313.791KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.785s 0.243s 0.328s 3.018336s 1MB 1MB 339.26KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
菲律宾国外 国外 菲律宾 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.526s 0.124s 0.183s 2.651045s 1MB 1MB 386.263KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆移动 移动 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.347s 0.037s 0.116s 2.695232s 1MB 1MB 379.93KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.31s 2.286s 2.336s 0.628044s 1MB 1MB 1.592MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东茂名市联通 联通 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.114s 0.031s 0.077s 2.731949s 1MB 1MB 374.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.097s 0.031s 0.107s 2.218673s 1MB 1MB 461.537KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡移动 移动 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 3.026s 0.05s 0.098s 2.534971s 1MB 1MB 403.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.937s 0.05s 0.229s 2.031271s 1MB 1MB 504.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市联通 联通 江西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.636s 0.164s 0.199s 1.712369s 1MB 1MB 598.002KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南娄底市电信 电信 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.58s 0.09s 0.119s 1.239170s 1MB 1MB 826.36KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.545s 0.204s 0.325s 1.490038s 1MB 1MB 687.231KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.506s 0.213s 0.336s 1.559793s 1MB 1MB 656.497KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.451s 0.062s 0.142s 1.846469s 1MB 1MB 554.572KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.433s 0.005s 0.066s 1.700380s 1MB 1MB 602.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.286s 0.006s 0.052s 1.443598s 1MB 1MB 709.339KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.218s 0.059s 0.103s 0.639942s 1MB 1MB 1.563MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.2s 0.116s 0.181s 0.842924s 1MB 1MB 1.186MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.102s 0.02s 0.065s 0.561385s 1MB 1MB 1.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 2.008s 0.277s 0.341s 0.909459s 1MB 1MB 1.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市国外 国外 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.952s 1.119s 1.148s 0.584679s 1MB 1MB 1.71MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市联通 联通 黑龙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.943s 0.057s 0.108s 0.906025s 1MB 1MB 1.104MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.921s 1.274s 1.304s 0.387276s 1MB 1MB 2.582MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.908s 0.034s 0.059s 0.615385s 1MB 1MB 1.625MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.881s 0.03s 0.047s 1.610581s 1MB 1MB 635.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.864s 0.019s 0.077s 0.536938s 1MB 1MB 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充移动 移动 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.835s 0.094s 0.118s 0.781482s 1MB 1MB 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.815s 0.021s 0.056s 0.647127s 1MB 1MB 1.545MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.813s 0.045s 0.089s 0.861337s 1MB 1MB 1.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.805s 0.08s 0.129s 0.824309s 1MB 1MB 1.213MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌移动 移动 江西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.803s 0.071s 0.094s 0.478617s 1MB 1MB 2.089MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.795s 0.52s 0.542s 0.427583s 1MB 1MB 2.339MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.785s 0.017s 0.018s 0.695252s 1MB 1MB 1.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.784s 0.138s 0.194s 0.656003s 1MB 1MB 1.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市移动 移动 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.78s 0.022s 0.059s 0.792859s 1MB 1MB 1.261MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.744s 0.06s 0.104s 0.848966s 1MB 1MB 1.178MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.713s 0.091s 0.114s 1.152748s 1MB 1MB 888.312KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳电信 电信 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.706s 0.037s 0.07s 0.823227s 1MB 1MB 1.215MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.703s 0.121s 0.19s 0.604324s 1MB 1MB 1.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.678s 0.061s 0.096s 0.546424s 1MB 1MB 1.83MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.675s 0.069s 0.127s 0.735289s 1MB 1MB 1.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.653s 0.234s 0.299s 0.913847s 1MB 1MB 1.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.648s 0.081s 0.103s 0.637812s 1MB 1MB 1.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏吴忠市联通 联通 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.64s 0.092s 0.125s 0.975737s 1MB 1MB 1.025MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.637s 0.019s 0.076s 0.842783s 1MB 1MB 1.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.636s 0.103s 0.206s 0.094748s 1MB 1MB 10.554MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.619s 0.219s 0.269s 0.464187s 1MB 1MB 2.154MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明移动 移动 云南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.597s 0.043s 0.099s 0.605683s 1MB 1MB 1.651MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.533s 0.038s 0.074s 1.008043s 1MB 1MB 1015.83KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.517s 0.021s 0.061s 0.631888s 1MB 1MB 1.583MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.504s 0.062s 0.107s 0.524681s 1MB 1MB 1.906MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.499s 0.024s 0.061s 0.677445s 1MB 1MB 1.476MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨移动 移动 黑龙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.494s 0.047s 0.103s 0.662515s 1MB 1MB 1.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北随州市联通 联通 湖北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.491s 0.052s 0.072s 1.105796s 1MB 1MB 926.03KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.49s 0.038s 0.076s 0.498608s 1MB 1MB 2.006MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市电信 电信 海南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.484s 0.053s 0.097s 0.560626s 1MB 1MB 1.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东河源移动 移动 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.478s 0.051s 0.092s 0.796433s 1MB 1MB 1.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 移动 新疆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.477s 0.062s 0.131s 0.834601s 1MB 1MB 1.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.459s 0.028s 0.05s 0.668135s 1MB 1MB 1.497MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.455s 0.12s 0.175s 0.463756s 1MB 1MB 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.433s 0.009s 0.05s 0.359682s 1MB 1MB 2.78MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.431s 0.029s 0.053s 0.482064s 1MB 1MB 2.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州电信 电信 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.423s 0.032s 0.07s 0.585825s 1MB 1MB 1.707MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州移动 移动 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.42s 0.018s 0.068s 0.713808s 1MB 1MB 1.401MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.409s 0.096s 0.132s 0.635072s 1MB 1MB 1.575MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.398s 0.053s 0.117s 0.836133s 1MB 1MB 1.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.368s 0.015s 0.039s 0.523355s 1MB 1MB 1.911MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.352s 0.031s 0.081s 0.708499s 1MB 1MB 1.411MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.343s 0.249s 0.361s 0.668565s 1MB 1MB 1.496MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆渝北移动 移动 重庆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.333s 0.017s 0.05s 0.556523s 1MB 1MB 1.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.333s 0.11s 0.152s 0.705441s 1MB 1MB 1.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡移动 移动 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.327s 0.138s 0.195s 0.697255s 1MB 1MB 1.434MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南移动 移动 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.308s 0.014s 0.05s 0.584400s 1MB 1MB 1.711MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市移动 移动 辽宁 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.307s 0.052s 0.094s 0.503977s 1MB 1MB 1.984MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州电信 电信 云南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.296s 0.156s 0.196s 0.722406s 1MB 1MB 1.384MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.289s 0.015s 0.031s 0.353479s 1MB 1MB 2.829MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.287s 0.115s 0.151s 0.406332s 1MB 1MB 2.461MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.283s 0.785s 0.809s 0.241212s 1MB 1MB 4.146MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.265s 0.084s 0.126s 0.805821s 1MB 1MB 1.241MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.254s 0.011s 0.049s 0.459892s 1MB 1MB 2.174MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.249s 0.074s 0.116s 0.762400s 1MB 1MB 1.312MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.237s 0.241s 0.272s 0.622464s 1MB 1MB 1.607MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.235s 0.064s 0.094s 0.506548s 1MB 1MB 1.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.232s 0.065s 0.104s 0.680800s 1MB 1MB 1.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市联通 联通 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.22s 0.034s 0.056s 0.749461s 1MB 1MB 1.334MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.213s 0.091s 0.123s 0.598894s 1MB 1MB 1.67MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市移动 移动 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.206s 0.027s 0.054s 0.476599s 1MB 1MB 2.098MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.183s 0.185s 0.217s 0.296541s 1MB 1MB 3.372MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.179s 0.218s 0.26s 0.578991s 1MB 1MB 1.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏苏州市联通 联通 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.165s 0.043s 0.079s 0.537822s 1MB 1MB 1.859MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁电信 电信 广西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.148s 0.025s 0.069s 0.664065s 1MB 1MB 1.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建三明移动 移动 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.137s 0.023s 0.07s 0.735478s 1MB 1MB 1.36MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.13s 0.043s 0.06s 0.604305s 1MB 1MB 1.655MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.129s 0.01s 0.041s 0.312980s 1MB 1MB 3.195MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.126s 0.014s 0.039s 0.594379s 1MB 1MB 1.682MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.126s 0.035s 0.065s 0.541057s 1MB 1MB 1.848MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.126s 0.11s 0.121s 0.431999s 1MB 1MB 2.315MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.106s 0.095s 0.133s 0.554788s 1MB 1MB 1.802MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津北辰联通 联通 天津 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.104s 0.026s 0.046s 0.437802s 1MB 1MB 2.284MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.102s 0.028s 0.059s 0.540157s 1MB 1MB 1.851MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.087s 0.033s 0.063s 0.270796s 1MB 1MB 3.693MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.081s 0.171s 0.219s 0.479257s 1MB 1MB 2.087MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.069s 0.009s 0.032s 0.636570s 1MB 1MB 1.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州移动 移动 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.064s 0.021s 0.051s 0.735618s 1MB 1MB 1.359MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.063s 0.332s 0.367s 0.334637s 1MB 1MB 2.988MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.057s 0.079s 0.115s 0.358351s 1MB 1MB 2.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.056s 0.033s 0.072s 0.530462s 1MB 1MB 1.885MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.055s 0.192s 0.218s 0.468111s 1MB 1MB 2.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市电信 电信 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.05s 0.038s 0.068s 0.520019s 1MB 1MB 1.923MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.04s 0.353s 0.388s 0.327506s 1MB 1MB 3.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.038s 0.095s 0.115s 0.492722s 1MB 1MB 2.03MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.027s 0.019s 0.041s 0.730876s 1MB 1MB 1.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.026s 0.064s 0.083s 0.554443s 1MB 1MB 1.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.023s 0.041s 0.074s 0.652817s 1MB 1MB 1.532MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.013s 0.183s 0.227s 0.392637s 1MB 1MB 2.547MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京移动 移动 北京 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.01s 0.022s 0.05s 0.486952s 1MB 1MB 2.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.004s 0.008s 0.052s 0.606727s 1MB 1MB 1.648MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 1.001s 0.017s 0.063s 0.398581s 1MB 1MB 2.509MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.998s 0.066s 0.174s 0.455841s 1MB 1MB 2.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.99s 0.067s 0.106s 0.363259s 1MB 1MB 2.753MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.985s 0.038s 0.074s 0.300913s 1MB 1MB 3.323MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.985s 0.063s 0.098s 0.344920s 1MB 1MB 2.899MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.981s 0.01s 0.029s 0.492137s 1MB 1MB 2.032MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.981s 0.012s 0.04s 0.514699s 1MB 1MB 1.943MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西移动 移动 甘肃 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.98s 0.031s 0.062s 0.624278s 1MB 1MB 1.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市联通 联通 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.974s 0.027s 0.056s 0.534041s 1MB 1MB 1.873MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.969s 0.092s 0.112s 0.564042s 1MB 1MB 1.773MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.965s 0.021s 0.041s 0.476325s 1MB 1MB 2.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.956s 0.168s 0.199s 0.322639s 1MB 1MB 3.099MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川达州移动 移动 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.947s 0.035s 0.062s 0.499802s 1MB 1MB 2.001MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.931s 0.061s 0.084s 0.580017s 1MB 1MB 1.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.922s 0.024s 0.044s 0.491702s 1MB 1MB 2.034MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.904s 0.019s 0.051s 0.526377s 1MB 1MB 1.9MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.903s 0.024s 0.047s 0.535762s 1MB 1MB 1.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南驻马店移动 移动 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.882s 0.035s 0.057s 0.563320s 1MB 1MB 1.775MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.881s 0.026s 0.04s 0.422866s 1MB 1MB 2.365MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.868s 0.022s 0.062s 0.511520s 1MB 1MB 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.862s 0.031s 0.053s 0.500865s 1MB 1MB 1.997MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.855s 0.015s 0.031s 0.489564s 1MB 1MB 2.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.849s 0.048s 0.061s 0.442245s 1MB 1MB 2.261MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.836s 0.017s 0.038s 0.577895s 1MB 1MB 1.73MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.825s 0.029s 0.052s 0.504217s 1MB 1MB 1.983MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市电信 电信 河北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.785s 0.018s 0.042s 0.461830s 1MB 1MB 2.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.753s 0.011s 0.036s 0.478947s 1MB 1MB 2.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.746s 0.022s 0.04s 0.455803s 1MB 1MB 2.194MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.724s 0.015s 0.032s 0.450755s 1MB 1MB 2.219MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川巴中市联通 联通 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.723s 0.027s 0.05s 0.434781s 1MB 1MB 2.3MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.72s 0.166s 0.182s 0.186031s 1MB 1MB 5.375MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.66s 0.048s 0.077s 0.261348s 1MB 1MB 3.826MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.636s 0.107s 0.127s 0.172332s 1MB 1MB 5.803MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.58s 0.011s 0.037s 0.250228s 1MB 1MB 3.996MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.524s 0.054s 0.071s 0.248312s 1MB 1MB 4.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.513s 0.019s 0.043s 0.243830s 1MB 1MB 4.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.428s 0.034s 0.05s 0.165680s 1MB 1MB 6.036MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.405s 0.051s 0.064s 0.150126s 1MB 1MB 6.661MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.392s 0.011s 0.028s 0.176209s 1MB 1MB 5.675MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.368s 0.009s 0.026s 0.160556s 1MB 1MB 6.228MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 221.11.103.21 中国陕西西安联通 200 0.352s 0.029s 0.036s 0.142093s 1MB 1MB 7.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig